Rekisteriseloste

Keinänen Oy:n henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pyöräosa Keinänen Oy
Lindströminmutka 1
95420 Tornio
+358 010 396 4101
Vastuuhenkilö Anssi Keinänen

2. Rekisterin käsitteiden määrittelyä

Tässä rekisteriselosteessa Keinänen Oy:llä tarkoitetaan Pyöräosa Keinänen Oy:tä. Näin ollen sekä Keinänen Oy että Pyöräosa Keinänen Oy ovat sama kuin Rekisterinpitäjä. Pyöräosa Keinänen Oy on vuonna 1978 perustettu kivijalkaliike, joka sijaitsee osoitteessa Lindströminmutka 1 95420 Tornio. Keinanenoy.fi on Pyöräosa Keinänen Oy:n verkkokauppa ja verkkosivusto, jota operoidaan ja jonka varasto toimii osoitteessa Lindströminmutka 1 95420 Tornio.

Tässä rekisteriselosteessa Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, joka asioi, on asioinut tai vieraillut Keinänen Oy:ssä tai keinanenoy.fi -sivustolla tai keinanenoy.fi -verkkokaupassa.

Tässä rekisteriselosteessa Kolmannella osapuolella tarkoitetaan tahoa tai tahoja, jotka eivät liity välittömästi Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan väliseen suhteeseen.

3. Rekisterin nimi

Keinänen Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Keinänen Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Keinänen Oy:n mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Keinänen Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Yhteistyökumppaneitamme, joille henkilötietoja luovutetaan ovat rahoitus- ja luottoyhtiöt, rekisteröintiyhtiöt, vakuutusyhtiöt, kuljetusfirmat, laitteiden ja tuotteiden takuujärjestelmät ja huoltopalveluyhteistyökumppanit.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Henkilön tai yrityksen nimi
  • Y-tunnus
  • Osoitetiedot
  • Sähköpostiosoitteet
  • Matkapuhelinnumerot
  • Laskutusosoitteet

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Keinänen Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja Keinanenoy.fi -verkkokaupasta. Rekisteri sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja Kolmannelle osapuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys ja poistaminen

Keinänen Oy säilyttää tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Osto-, tarjous- ja lähetetapahtumiin liittyvät tiedot säilyvät Keinänen Oy:n järjestelmässä järjestelmän elinkaaren ajan. Rahoitus- ja luottohakemuspaperit säilytetään valvotussa tilassa vuoden ajan. Asiakkaan tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Keinänen Oy:n valvontakamera-tallenteet säilytetään vuoden ajan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Keinänen Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet saada pääsy tietoihin ja oikaista tietojaan
Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla Asiakkaalla on oikeus saada jäljennös Asiakasta koskevista henkilötiedoista. Asiakkaan tulee tehdä henkilötietoja koskeva tarkastelupyyntö kirjallisena ja henkilöllisyys on todistettava pyynnön yhteydessä. Keinänen Oy:n asiakaspalvelu pyrkii vastaamaan viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Keinänen Oy toimittaa tiedot valitsemassaan muodossa joko paperisena tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa kuukauden kuluessa pyynnöstä. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on Asiakkaalle maksutonta, mutta Keinänen Oy voi tietyin edellytyksin periä Asiakkaalta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

Tietosuoja-asetus takaa Asiakkaalle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojensa oikaisemiseen sekä oikeuden tietojensa poistamiseen. Mikäli oikaistavia tai poistettavia Asiakkaan tietoja on Keinänen Oy:n kumppanien, kuten rahoitus- ja luottoyhtiöiden, rekisteröintiyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden, kuljetusyhtiöiden, laitteiden ja tuotteiden takuujärjestelmiä hoitavien tahojen ja huoltopalveluyhteistyökumppaneiden hallussa, Keinänen Oy:llä ei ole velvollisuutta hoitaa asiaa Asiakkaan henkilötietojen poistamista tai oikaisemista mainittujen tahojen rekistereistä. Näissä tapauksissa Keinänen Oy toimittaa Asiakkaalle tarvittavat yhteystiedot, jolloin Asiakas voi itse olla yhteydessä haluamilleen tahoille.

Rekisteröidyn on oikeus saada ilmoitus henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta
Keinänen Oy:llä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteettivarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.

Suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä Keinänen Oy:n asiakaspalveluun.

Rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 1.6.2023.